รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 2

รู้เรื่องบ้าน_0005

จะมี”บ้าน”สักหลัง ต้องฟังผู้รู้

เมื่อตกลงใจแน่นอนว่าจะสร้าง”บ้าน” มีคำแนะนำให้ว่าที่เจ้าของบ้านใหม่ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายทั้งทรัพย์สินความปลอดภัย และจิตใจ

1. การออกแบบบ้าน

นอกจากความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการสร้าง”บ้าน”คือ ความปลอดภัยของผู้อยุ่อาศัย จึงต้องมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ถูกต้องดังต่อไปนี้

 • ผู้ออกแบบต้องต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาลงนามรับรอง(ขึ้นอยุูกับขนาดของอาคาร) ทั้งนี้ ควรพิจารณาจากประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญเพื่อประกอบการพิจารณา
 • หากมีความต้องการขยับขยายขนาดของ”บ้าน”ในอนาคต ควรออกแบบโดยคำนวนให้โครงสร้างเผื่อการดัดแปลงต่อเติม กรณีนี้ควรแจ้งสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ เพื่อทำการออกแบบโดยคำนึงถึงความแข็งแรงของของอาคารเพื่อการดัดแปลงในอนาคต เพราะหากไม่มีการคำนวนโครงสร้างเผื่อไว้ อาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้างเดิมของบ้าน เนื่องจากไม่สามารถรับน้ำหนักของวัสดุโครงสร้างอาคารที่เพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ การดัดแปลงดังกล่าวต้องถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบโดยคำนวนให้โครงสร้างบ้านหรืออาคารสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว*เนื่องจากกรุงเทพ ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นดินอ่อนมาก อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวระยะไกล หรือเสี่ยงต่อเหตุแผ่นดินไหว(บ้านพักอาศัยทั่วไปตามกฎหมายกำหนดให้มีการคำนวนดังกล่าว กรณีที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป)

หมายเหตุ: *ทั้งนี้ตามมาตรฐานของ “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543” และ “กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550” ซึ่งได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

2. ยื่นแบบคำขอ (แบบ ข.1 หรือตามมาตรา 39 ทวิ) พร้อมเอกสารประกอบตามระบุให้ครบถ้วน เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง ได้แก่

 •    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 •  สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน
 •  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวนโครงสร้าง
 •  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของสถาปนิก หรือวิศวกร ที่เป็นผู้ออกแบบและคำนวนโครงสร้าง
 •  เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการประหยัดค่าออกแบบบ้านและสามารถมั่นใจได้ในเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว..

รู้เรื่องบ้าน_00052

ท่านสามารถขอแบบบ้านเพื่อประชาชนได้ฟรี ที่

 • สำนักการโยธา กรุงเทพหานคร หรือ
 • ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตต่างๆ ในกรุ่งเทพมหานคร

หมายเหตุ : ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากค่าถ่ายสำเนาแบบบ้านเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ขออนุญาต ต้องจัดผังบริเวณและแผนที่สังเขป และแนบเอกสารต่างๆ เพื่อประกอบขออนุญาต ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

3. การสร้าง “บ้าน” ตามแบบที่ยื่นคำขอ และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้ว หลังจากได้ผู้รับเหมา ผุ้ได้รับอนุญาต ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน รายละเอียดดังนี้

 • บ้านขนาดเล็ก มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทั้งหลังไม่เกิน 150 ตาราเมตร ไม่ต้องมีสถาปนิกหรือวิศวกรควบคุม เจ้าของบ้านหรือตัวแทนเจ้าของบ้านสามารถควบคุมเองได้
 • บ้านขนาดใหญ่ มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทั้งหลังตั้งแต่ 150 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องมีสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้าง
 • บ้านตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ต้องมีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวก อุ่นใจ และมั่นใจในการก่อสร้างที่มีคุณภาพ แนะนำให้ท่านเลือกใช้บริการของผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านที่มีผลงานและประสบการณ์ในการก่อสร้างบ้านซึ่งมีวิศวกรและ/หรือสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนด

 การเลือกผู้รับเหมาสร้างบ้าน

ควรหาผู้รับเหมาหลายๆ ราย เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบและเลือกรายที่คุณสมบัตฺิเหมาะสมที่สุด

 1. มีประสบการณ์รับก่อสร้างบ้าน
 2. พิจารณาจากคุณภาพบ้านที่ผู้รับเหมานั้นๆ เคยสร้าง (ทั้งที่กำลังก่อสร้างและสร้างเสร็จแล้ว)
 3. ผลงานการออกแบบบ้านของผู้รับเหมาจะต้องมีข้อมูลที่ละเอียด มีการวางแผน มีกำหนดระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะทำให้ผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบผลงานและวางแผนดำเนินการในขั้นต่อไปได้
 4.  วัสดุที่นำมาสร้างบ้านจะต้องได้รับมาตรฐาน มอก. และมีตัวอย่างวัสดุจริงให้ผู้ว่าจ้างเห็นตามระบุในสัญญา
 5. จำนวนบุคลากรที่เหมาะสม เช่น วิศวกร โฟร์แมน ช่างก่อสร้างที่มีฝีมือ และคนงาน
 6. พิจารณาในรายละเอียดของสัญญาจ้างให้ถี่ถ้วนว่าเป็นสัญญาที่ไม่เอาเปรียบ เช่น ต้องระบุว่าก่อสร้างเสร็จแล้วจึงชำระเงินหรือแบ่งชำระเงินตามงวดงานที่สร้างเสร็จ เพื่อป้องกันการทิ้งงานก่อนแล้วเสร็จ

 “บ้าน”ของเรา เรื่องไม่เล็ก..ของคนข้างบ้าน

รู้เรื่องบ้าน_0007

ขณะที่ท่านกำลังยินดีกับ”บ้าน”หลังใหม่ที่กำลังเป้นรูปร่าง ขอให้ตระหนักว่า ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรง แต่ก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องถึงขั้นผิดใจ บาดหมาง หากท่านละเลยที่จะปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านด้วยน้ำใจและมารยาทดังต่อไปนี้

 • ผูกมิตรกับเพื่อนบ้านข้างเคียง
 • บอกกล่าวให้เพื่อนบ้านทราบว่าจะมีการก่อสร้างอย่างไรบ้าง ใช้เวลามากน้อยเพียงใด
 • เตรียมการป้องกันไม่ให้งานก่อสร้างส่งผลกระทบก่อความเดือดร้อนต่อเพื่อนบ้านหรือสร้างปัญหาต่อส่วนรวม เช่น
 1. มีแผ่นผ้าใบหรือแผ่นพลาสติกกันฝุ่นละอองกันวัสดุตกหล่น
 2. ระมัดระวังเรื่องเสียงดัง
 3. งดการทำงานก่อสร้างในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน
 4. ระมัดระวังเรื่องการขุดเจาะหรือตอกเสาเข็มที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของบ้านหรืออาคารใกล้เคียง
 5. ระมัดระวังไม่ให้งานก่อสร้างก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือสร้างปัญหาต่อส่วนรวม เช่น ไม่กองวัสดุกีดขวางพื้นที่สาธารณะหรือล้ำไปในที่ข้างเคียง

รู้เรื่องบ้าน_00072

 • หากเกิดปัญหาหรือความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้าน อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าของบ้านทราบ พร้อมแสดงความรับผิดชอบและเร่งแก้ไขทันที นอกจากเป็นการแสดงความรับผิดชอบแล้ว ยังเป็นการป้องกันการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังซึ่งจะยุ่งยากกว่ามาก

ปล. บทความนี้กล่าวถึงการสร้างบ้านในกรุงเทพมหานคร หากสร้างนอกพื้นที่ โปรดสอบถามเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่ท่านอาศัยอยู่

อ้างอิง หนังสือรู้เรื่องบ้าน จาก สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

กันขโมยไร้สายYale

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 1

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 1

เรื่องควรรู้ เมื่อคิดจะมี”บ้าน”

รู้เรื่องบ้าน_0002

ก่อนจะมี”บ้าน”สักหลัง คงต้องเริ่มจากการเลือกหาทำเลที่เหมาะสม ไม่ว่าเราจะมีที่ดินอยู่แล้วหรือต้องซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านใหม่

สิ่งที่ต้องทำ

 • ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ว่าจำหน่าย จ่าย โอนได้อย่างสามารถถูกต้อง เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง
 • ตรวจสอบข้อกำหนดผังเมืองรวมของกฎกระทรวงและข้อบัญญัติกรุงเทพมหาครให้ชัดเจนก่อนว่าที่ดินบริเวณนั้นกฏหมายกำหนดให้เป็นเขตที่ดินที่อนุญาติให้ใช้งานประเภทใดได้บ้าง เพราะอาจมีบางพื้นที่ที่ถูกกำหนดเป้นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารบางประเภท
 • ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การทางพิเศษ กรมทางหลวงและแนวที่สายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน

เมื่อสบายใจจากปัญหาเรื่อง”ที่ดิน”แล้ว สิ่งต่อมาคือ การเลือกประเภทของ”บ้าน”เพียงแค่ต้องการมี”บ้าน”ในฝันยังไม่เพียงพอที่จะตัดสินใจซื้อหรือสร้างบ้านได้ทันที สิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยหรือต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน คือ ควรเลือกบ้านที่เหมาะกับวิธี่การดำเนินชีวิต รวมทั้งเหมาะสมกับความพร้อมด้านการเงิน

ประเภทของ”บ้าน”

 •  บ้านจัดสรร บ้านสร้างใหม่ บ้านมือสอง
 •  บ้านในเมือง บ้านชานเมือง บ้านนอกเมือง
 •  บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว(ทาวน์เฮ้าส์) ตึกแถว
 •  อาคารที่อยู่อาศัย เช่น แฟลต คอนโดมิเนียม

          “บ้าน”แต่ละประเภทมีทั้งข้อดี-ข้อเสียที่แตกต่างกัน ซึ่งท่านต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น

บ้านในเมืองมีข้อดีคือเดินทางสะดวก ข้อเสียคือราคาสูงเมื่อเทียบกับบ้านขนาดเดียวกันนอกเมือง

บ้านชานเมืองหรือนอกเมืองมีข้อดีคือในขนาดที่เท่ากันบ้านชานเมืองจะมีราคาถูกกว่า ข้อเสียคือเดินทางไม่สะดวก และต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

  ขั้นตอนการมี”บ้าน”อย่างถูกกฎหมาย 

“บ้านใหม่” 

บ้านใหม่มีทั้งการก่อสร้างเองหรืออาจมีการซื้อบ้านของโครงการตามหมู่บ้านจัดสรร กรณีก่อสร้างเอง ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าขั้นตอนการขออนุญาตและการก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย แบบแปลนของ”บ้าน”นั้น ผ่านการพิจารณาให้ก่อสร้างตามแบบที่ขออนุญาต โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดการใช้อาคารที่กฎหมายกำหนดในแต่ละพื้นที่ หรือหากเป็นการซื้อ”บ้านจัดสรร”ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักรู้ข้อกฎหมายดีแล้ว

หน่วยงานที่ให้บริการตรวจสอบแบบแปลน”บ้านใหม่”และช่วยตรวจสอบอาคารหรือ”บ้านมือสอง”ว่ามีการขออนุญาตดัดแปลงอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่คือฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตนั้นๆ หรือกองควบคุมอาหาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

 “บ้านมือสอง”

บ้านมือสองส่วนใหญ่มักมีการดัดแปลงหรือต่อเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ซึ่งหากการดัดแปลงหรือต่อเติมนั้นไม่ถูกต้อง โครงสร้างบ้านหรืออาคารอาจไม่สามาถรับน้ำหนักจนถึงขั้นพังถล่มลงมา ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้อาศัยโดยตรง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย จึงควรตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดัดแปลงอาคารนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการขอดูแบบและใบอนุญาตดัดแปลงอาคารจากเจ้าของเดิม หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

“บ้าน”ในรูปแบบอื่น เช่น คอนโดมิเนียม(อาคารชุด) แฟลต เป็นต้น บ้านประเภทนี้ เป็นการอยู่อาศัยเป็นห้องแยกกันแต่ละครอบครัว และใช้ส่วนกลางรวมกัน เช่น ทางเดิน ทางหนีไฟ

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการเลือกอยู่อาศัยในอาคารสูง

 •     อาคารนั้นต้องมีทางหนีไฟที่สามารถวิ่งออกสู่ภายนอกได้โดยสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีระบบและอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย เช่น สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง เป็นต้น
 •     เมื่อเข้าอยู่อาศัยแล้ว ควรเข้าร่วมการซ้อมเหตุอัคคีภัยทุกครั้งที่มีโอกาส

หมายเหตุ

 •  กฎหมายผังเมือง มีข้อกำหนดเกี่ยวกับขนาดและประเภทการใช้สอยของอาคารแต่ละประเภทว่าสามารถสร้างได้หรือไม่ หรือมีเงื่อนไขอย่างไร
 •  บ้านอยู่อาศัยแต่ละประเภท จะต้องมีพื้นที่ว่างและระยะร่นตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด เช่น อาคารอยู่อาศัยต้องมีพื้นที่ว่าง ไม่มีสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ดินก่อสร้าง

อ้างอิง หนังสือรู้เรื่องบ้าน จาก สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร

กันขโมยไร้สายYale

 

ใครว่ามีตู้เซฟแล้วจะปลอดภัย!!

ใครว่ามีตู้เซฟแล้วจะปลอดภัย!!  (คุณจะรู้สึกยังไงถ้ากลับบ้านแล้วเจอแบบนี้)

10426200_10153286118479131_8313431440251849679_n10922518_10153286118574131_7052974373308122284_n

เมื่อคืนวันเสาร์ผมพาครอบครัวไปธุระที่นครนายก ออกจากบ้าน9:00 ปิดบ้านเรียบร้อยตามปกติ ขากลับถึงบ้าน3ทุ่มวันอาทิตย์ พอถึงบ้านก็เข้ามาตามปกติเรียบร้อยดี ซื้อขนมมาฝากพ่อแม่เลยใช้เบอร์บ้านโทรไปหาพ่อแม่ซึ่งบ้านอยู่ติดกันแต่ปรากฏไม่สามารถโทรได้ เลยเดินขึ้นชั้น2ไปดูที่ตู้โทรศัพท์(pbx) ปรากฏว่าปลั๊กมันถอดอยู่ ก็สงสัยว่าใครมาซนถอดปลั๊กเครื่องนี้ได้

สักพักเหลือบไปเห็นห้องน้องสาวด้านหน้ามีไฟเปิดอยู่ ข้าวของกระจายเต็มพื้นเลย ขนลุกขึ้นมาทันที เพราะยังไม่มีใครเดินขึ้นมาข้างบนเลย จึงหันหลังกลับไปดูห้องนอนตัวเอง ปรากฏว่าเห็นเงาตู้ขนาดใหญ่วางอยู่กลางห้องแล้วของกระจายเต็มห้องเหมือนกันแต่ไฟปิดอยู่ เลยรีบเดินลงมาข้างล่าง แล้วบอกทุกคนมารวมกัน ผมบอกว่า อาจมีคนร้ายอยู่ในบ้าน ให้รีบออกไปหน้าบ้านด่วน ทุกคนตกใจรีบวิ่งออกไปหน้าบ้านตรงถนน และผมก็โทร 191

สักพักใหญ่ๆ ตำรวจก็มากัน แล้วก็แบ่งทีม ขึ้นไปสำรวจชั้นบน โดยผมก็เดินตามไปติดๆ หลังจากที่เคลียร์พื้นที่แล้วไม่พบว่ามีคนซุกซ่อนอยู่ในบ้าน แต่พบร่องรอยการตัดตู้เซฟ และงัด ของในตู้หายไปหมดเกลี้ยงเหลือแต่เพียงเศษเหรียญกับเอกสารต่างๆ ข้างตู้มีประตูตู้ล้มลงอยู่ สลักที่ยึดทุกด้านถูกงัดจนบิดเบี้ยว ปูนที่อยู่ในฝาบานหล่นกระจายเต็มพื้น

ผมดูด้วยความงงว่า ทำไมตู้เซฟขนาดใหญ่ถึงถูกลากมากลางห้องได้และถูกเลื่อยมือตัดออกได้อย่างสบาย เจ้าหน้าที่บอกว่าคนร้ายมีความชำนาญสูงมาก ผมนึกว่าการมีตู้เซฟน่าจะปลอดภัยแล้ว คิดผิดถนัดเลย ทองคำ สินสอด แหวนเพชรแต่งงานและอัญมณีต่างๆที่สะสมมาหายเรียบหมด มันน่าเจ็บใจตรงที่ตู้เซฟนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรได้เท่าไหร่เลย

จากประสบการณ์ครั้งนี้ ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่หลายแผนกมาก จึงอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆดังนี้

1. ระบบการเตือนภัยที่ดี ไม่ใช่แค่มีกล้องวงจรปิด แต่ควรมี Alarm ด้วย เอาให้แบบดังได้ยินกันทั้งซอยกันไปเลย อันนี้ตำรวจเขาแนะนำว่าworkมาก. เพราะคนร้ายจะตกใจและหนีไปอย่างรวดเร็ว

2. การทำตู้เซฟในบ้าน ถ้าซื้อมาวางเฉยๆยังไม่ปลอดภัยพอ ควรก่ออิฐหรือโครงสร้างตายตัวครอบตู้ไปเลย ไม่ให้มันเคลื่อนที่ได้ จะปลอดภัยกว่า. แต่ดีที่สุดคือไปเช่าตู้เซฟธนาคารจะดีกว่า

3. ทรัพย์สินประเภทของมีค่าต่างๆ มีไว้มากไปก็เป็นกังวลต้องคอยปกป้องดูแล มันมีค่าเฉพาะตอนอยู่ในมือเรา แต่เป็นศูนย์ทันทีเมื่อหายไป เพราะฉะนั้นมีแค่พอใช้ ไม่ต้องมีมากไปก็ดีนะ

4. ถ้าคิดจะเก็บทรัพย์สินมีค่าจะต้องมีรูปถ่ายทุกชิ้น มีรายการเก็บไว้เพื่อให้เราสามารถจดจำและเอาไว้ใช้ตามหาเมื่อมันหนีเราไป

ที่มาของบทความ https://www.facebook.com/bordin.charoenpongchai/ขอบคุณเจ้าของบทความที่อนุญาตให้เผยแพร่นะครับ

ปล.(ควมเห็นจากผู้ดูแลเวบ) จากประสบการณ์ที่ผมพบกับลูกค้า โอกาสที่จะโดนขโมยขึ้นบ้านเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งบ้านที่อยู่ใจกลางหมู่บ้านดังที่ดูว่ามีระบบ รปภ.เข้มแข็ง ขโมยสามารถนำรถผ่าน รปภ.ไปได้ พร้อมกับเครื่องมือที่ครบครัน โดยมีเวลาเหลือเฟือที่จะรื้อค้นทำลายตู้เซฟ เดาว่าขโมยน่าจะทำงานเป็นทีม มีการดูลาดเลาและวางแผนมาอย่างดี

คงไม่มีทางใดที่จะปกป้องบ้านเราจากขโมยได้ 100% ครับ  อาจแจกแจงประโยชน์ของอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของบ้านระบบต่างๆได้ดังนี้

 • ระบบกันขโมยบ้าน ช่วยในการป้องปรามขโมยให้ละความตั้งใจ เปลี่ยนเป้าหมาย ถ้าขโมยยังบุกรุก ระบบก็จะส่งเสียงเตือนให้เพื่อนบ้านได้รู้ สำหรับระบบที่สามารถโทรออกได้ ก็สามารถแจ้งเหตุให้เจ้าของบ้านทราบ แจ้งไปยังตู้ยามรักษาความปลอดภัยให้เข้ามาดู
 • เหล็กดัด ช่วยหน่วงเวลาในการเข้าบ้านของขโมย มีประโยชน์ในกรณีที่เราอยู่บ้านช่วยให้เรามีเวลาแก้ไขสถานการณ์ แต่ถ้าเราไม่อยู่บ้านก็ทำให้ขโมยเสียเวลานิดหน่อย สำหรับเหล็กดัดที่แข็งแรงที่สุดที่มีจำหน่าย ควรทำจากสแตนเลส
 • ตู้เซฟช่วยปกป้องทรัพย์สินได้ ถ้าเป็นขโมยประเภทลักเล็กขโมยน้อยไม่มีเครื่องมือ แต่ถ้าขโมยเป็นทีมงานมีเครื่องมือก็เพียงแค่หน่วงเวลาไว้แค่นั้น จะเห็นได้จากข่าวเปิดเซฟของนายตำรวจชื่อดัง ซึ่งเป็นเซฟชั้นดี ก็ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครับ
 • กล้องวงจรปิด มีประโยชน์หลังเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว เพื่อจับขโมย ในการติดตั้งควรซ่อนตัวบันทึกข้อมูลให้มิดชิดที่สุด เพราะมีหลายครั้งที่ขโมยนำตัวบันทึกไปด้วย

จะเห็นว่าแต่ละระบบก็มีประโยชน์แตกต่างกัน ถ้าเป็นไปได้การใช้ทุกระบบร่วมกันก็จะช่วยสร้างความยุ่งยากให้กับขโมยได้มากที่สุด แต่ทางที่ดีที่สุดผมเห็นด้วยกับเจ้าของบทความนะครับ คือ การไม่เก็บของมีค่าไว้กับบ้านกันขโมยไร้สายYale